Skip to main content
 • RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. W 2016 Parlament Europejski opublikował Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwany RODO. Ma ono zastosowanie w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza między innymi nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
Bank przetwarza Państwa dane osobowe, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć  dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełny dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Bankiem w naszych placówkach, pod numerem telefonu +48 600 993 102.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panią Izabelą Kraśniewską pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem +48 600 993 102.

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 3. gdy jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego i raportowania wewnętrznego,
 5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody,
 6. w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dotyczy to w wszcególności przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji i weryfikacji Państwa tożsamości i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Bank z Państwem, a także spełniania obowiązków raportowych do GIIF.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
Bank przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości klienta,
 2. dane transakcyjne,
 3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 5. dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
 6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

8. Kto jest odbiorcą moich danych?
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji kredytowej S.A.,
 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 3. Związek Banków Polskich,
 4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 5. Komisja Nadzoru Finansowego.
 6. biura informacji gospodarczej,
 7. spółki Grupy BPS,
 8. bank, instytucje kredytowe, i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 9. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych?
Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. do sprostowania danych,
 3. do usunięcia danych,
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych,
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

12. Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcie i realizacji umowy niezbędne.

14. Skąd bank ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Klient indywidulny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta  wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 roku:

 1. Bank rozpatruje wiosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.  
 1. Klient może złożyć wniosek w każdej placówce  Banku.
 2. Placówka Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 4. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenie odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 5. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwości wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 7. W przypadku gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego/ubezpieczającego/uprawnionego/uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje  zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 8. Właściwym  dla Banku organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki Banku lub Inspektorem ochrony danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dostępne załączniki do pobrania:

Zał. 1 Zasad obsługi praw klienta w zakresie danych.pdf

Zał. 2 Wniosek Realizacja praw klienta.pdf

Zał. 3 Klauzula informacyjna MBS w Giżycku.pdf

Odwiedź nasz profil na Facebook'u
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036787 NIP: 845-000-02-28.
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku ul. Gen. Józefa Zajączka 1 11-500 Giżycko tel. tel.: +48 87 429 62 00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do e-Doręczeń: PL-22774-10025-FFJHV-18