Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Szybkie linki

Treść strony

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy System Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016r., poz. 996) według następujących zasad:

1) gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

   a) osoby fizyczne,

   b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,

   c) osoby prawne,

  d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

2) w przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych;

3)  w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;

4) gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunków gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;

5) środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;

6) wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;

7) środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);

8) w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;

9) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;

10) gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

    a) Skarbu Państwa,

    b) Narodowego Banku Polskiego,

   c) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,

    d) SKOK-i i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

    e) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

    f) instytucji finansowych,

   g) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

    h) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,

   i)  krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 615),

  j) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych,spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014r. poz. 157, z późn. zm.),

  k) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r.  poz. 291 i 615),

    l)  jednostek samorządu terytorialnego,

 m) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

11) do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;

12) gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;

13) świadczenie pieniężne, gwarantowane przez BFG jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;

14) roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

     

Więcej informacji o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym znajdziecie Państwo na stronie:

www.bfg.pl

wstecz

Ważne miejsca

                 Skup    Sprzedaż

USD   3,6226

GBP   4.9327

EUR   4,4062

Dane teleadresowe

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
ul. Gen. Józefa Zajączka 1

11-500 Giżycko
tel. +48 87 429 62 00
www.mbsgizycko.pl
sekretariat@mbsgizycko.pl

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Centrala 8:00-15:00

O/Giżycko 8:00-16:00

F/Kętrzyn 8:00-16:00

O/Ryn 7:30-16:00

O/Barczewo 8:00-16:00

Wszelkie prawa zastrzeżone   |   CC BY 3.0   |   Polityka prywatności
Wróć do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.